REGULAMIN WYKONYWANIA ZABIEGÓW W KLINICE SasClinic

Niniejszy regulamin wykonywania zabiegów w SasClinic, zwany dalej „Regulaminem" stosownie do

art. 384 Kodeksu Cywilnego – określa ogólne warunki umowy, na podstawie której Klient otrzymuje

usługę w postaci zabiegu lub dokonuje zakupu towaru, prawa i obowiązki Stron takiej transakcji, w

tym obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, a także zasady odpowiedzialności Stron.

Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej https://sasclinic.pl/ oraz w placówce

SasClinic.

DEFINICJE:

Cennik usług – aktualny cennik usług i towarów znajdujących się w ofercie SasClinic, przedstawiony

w złotówkach (w cenniku podane są kwoty brutto). Cennik dostępny jest na stronie

internetowej https://sasclinic.pl/ .

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba

prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną nieposiadająca osobowości prawnej,

korzystająca z usług dostępnych w SasClinic.

SasClinic – placówka SasClinic z siedzibą ul. Herberta 16a, 05-822 Milanówek, PL,

NIP: 7751638534.

Umowa – umowa zawarta między Klientem a SasClinic. W jej rozumieniu zawarciem umowy jest

podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług SasClinic poprzez dokonanie zapłaty za zabieg, wykupienie

bonu upominkowego, wykupienie pakietu na serię zabiegów. W każdym z tych przypadków zawarcie

umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Zabieg – w rozumieniu niniejszego regulaminu pojęcie “zabieg" oznacza zabieg medycyny

estetycznej, zabieg kosmetyczny, zabieg przy użyciu specjalistycznej aparatury Hi-Tech, zabieg Spa,

zabieg masażu, a także każdy inny zabieg znajdujący się w ofercie Kliniki SasClinic.

§1 ZASADY OGÓLNE

1. Korzystanie z usług SasClinic odbywa się każdorazowo po odpowiednim zakwalifikowaniu przez

fachowy personel Kliniki, wypełnieniu stosownych formularzy m.in. karty klienta, zgody na zabieg

oraz innych wymaganych dokumentów jak również dokonaniu płatności za usługi.

2. Klinika SasClinic zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w aktualnej ofercie Kliniki.

Wszelkie zmiany będą dostępne na stronie internetowej https://sasclinic.pl/ .

3. Zawierając umowę z SasClinic, Klient jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym

regulaminem, akceptuje go i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.

§2 PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ZABIEGÓW

1. Zgodę na zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do

czynności prawnych.

2. Zgodę na zabieg może wyrazić Klient małoletni, który ukończył 16 lat, jednakże jeżeli Klient ten nie

ukończył 18 lat, zgodę na wykonanie zabiegu u małoletniego musi wyrazić również jego przedstawiciel

ustawowy.

3. Zgodę na wykonanie zabiegu u Klienta małoletniego, który nie ukończył 16 lat, może wyrazić

jedynie jego przedstawiciel ustawowy, w formie pisemnej.

4. Klient małoletni, który nie ukończył 16 roku życia, może przebywać w SasClinic jedynie w

obecności i pod opieką swojego przedstawiciela ustawowego, który w jego imieniu dokonuje płatności

za usługę.

5. SasClinic zastrzega sobie prawo do nie wykonania usługi Klientowi, którego stan wskazuje na

spożycie alkoholu lub użycie innych środków odurzających.

6. Zabiegi wykonywane są jedynie w placówce Kliniki oraz w godzinach jej otwarcia. Godziny

otwarcia SasClinic mogą ulec zmianie, zawsze są one dostępne na stronie internetowej

https://sasclinic.pl/ .

7. W przypadku gdy umówiona (zwłaszcza w przypadku wizyty wcześniej opłaconej) wizyta Klienta

nie mogła się odbyć w związku ze zmianą godzin pracy Kliniki lub inną zmianą wynikającą ze strony

Kliniki, wizyta zostaje przełożona na najszybszy możliwy termin ustalony wspólnie przez Klienta i

Klinikę.

8. Zabiegi wykonywane są wg cennika obowiązującego w SasClinic, w dniu wykonania danej usługi

(cennik aktualny oraz cennik promocyjny dostępne na stronie internetowej https://sasclinic.pl/ ).

9. Podane ceny z zakresu usuwania zmian skórnych tj. tatuaż, brodawki, przebarwienia, naczynka

(metodą CO2) są cenami orientacyjnymi, których doprecyzowanie następuje podczas kwalifikacji

klienta na zabieg, w jego dniu.

10. Zakupione zabiegi, pakiety zabiegów czy bony upominkowe nie podlegają zwrotowi.

11. Zakupione zabiegi przez stronę https://sasclinic.pl/promocje/ ( droplabs) wymagają zapisu w ciągu

miesiąca od dnia zakupu.

11. Zakupione karty podarunkowe ważne są przez 6 miesięcy od dnia zakupu.

12. Wykupione pakiety na zabiegi na twarz i ciało oraz masaże ważne są przez 6 miesięcy od dnia

zakupu.

13. Wykupiony pakiet depilacji laserowej ważny jest przez 12 miesięcy od dnia zakupu.

14. Niewykorzystanie zabiegów, pakietów zabiegowych oraz kart podarunkowych w wyżej określonym

czasie jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego

posiadacza wobec SasClinic z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

15. Udzielone Klientowi rabaty, vouchery, zniżki, promocje nie sumują się.

§3 ZAMIANA ZABIEGÓW

1. Zamiana wykupionego zabiegu lub pakietu zabiegów na inne dostępne w ofercie SasClinic jest

dopuszczalna, wyłącznie po wydaniu zgody Kliniki w uzasadnionych losowo przypadkach.

2. Zamiana zabiegu lub pakietu zabiegów na inne nie powoduje przedłużenia ich ważności. Czas

trwania umowy liczony jest od daty pierwotnego zakupu.

3. Wymiany zakupionego zabiegu lub pakietu zabiegów dokonuje się na inne w kwocie równoważnej

zapłaconej pierwotnie przez Klienta. Ewentualna nadwyżka pieniężna pozostała na koncie Klienta po

wymianie, nie podlega zwrotowi. Nadwyżkę tą Klient może wykorzystać na inny zabieg z oferty

SasClinic w terminie nie przekraczającym terminu, o którym mowa w pkt.2 §3.

§4 ZAPISY I PRZEPROWADZANIE ZABIEGÓW

1. W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg lub konsultację należy zgłosić się do

SasClinic osobiście, telefonicznie, mailowo.

2. Klient, który dokonał rezerwacji terminu na konsultację lub pierwszy/pojedynczy zabieg,

zobowiązany jest do przybycia do placówki nie później niż 10 minut przed planowaną wizytą w celu

dokonania wszelkich formalności.

3. Klient, który dokonał rezerwacji na kolejny zabieg z serii/pakietu zobowiązany jest przybyć do

placówki, nie później niż 10 minut przed umówioną wizytą, w celu odpowiedniego przygotowania się

do planowanego zabiegu.

4. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, czas spóźnienia odlicza się od czasu

przeznaczonego na dany zabieg, chyba że pełne wykonanie usługi w takim czasie byłoby niemożliwe

bądź ryzykowne. W takim przypadku, SasClinic ma prawo odmówić wykonania zabiegu w całości,

zaliczając zabieg jako odbyty.

5. Klinika SasClinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu i zatrzymania pełnej

przedpłaconej kwoty, w przypadku gdy spóźnienie Klienta przekroczy 15 minut.

6. Umówiony zabieg można odwołać lub przełożyć na inny termin nie ponosząc żadnych konsekwencji

w tym finansowych, najpóźniej na 24 godziny przed umówionym terminem rezerwacji zabiegu. W

przypadku wizyt, które odbywają się w poniedziałek, odwołanie wizyty możliwe jest najpóźniej w

sobotę poprzedzającą do godziny 16:00.

7. SasClinic zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami usługi według stawek, jak za jej

wykonanie, jeżeli odwołanie lub przełożenie zabiegu przez Klienta nastąpi w terminie krótszym niż 24

godziny przed planowanym zabiegiem. To samo nastąpi w przypadku gdy Klient nie stawi się na

umówioną wizytę, bez wcześniejszego jej odwołania lub przełożenia.

8. W powyższym przypadku jako usługę zrealizowaną rozumie się zdjęcie zabiegu z pakietu, jeśli

usługa wykonywana jest w serii.

9. Przystępując do zabiegu Klient oświadcza, że:

a) znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu.

b) wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem

wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał.

c) znane mu są wszystkie wskazania, przeciwwskazania oraz możliwe efekty niepożądane, uboczne

oraz efekty wykonania zabiegu.

d) jest w pełni świadomy, iż zabiegi medycyny estetycznej i kosmetologii dotyczą żywego organizmu,

przez co efekt u każdej osoby poddającej się temu samemu zabiegowi, może być różny. Z tego samego

powodu rezultaty wykonanego zabiegu nie muszą być gwarantowane i widoczne. Efekt zabiegu może

się różnić w zależności od indywidualnych cech pacjenta, liczby powtórzeń zabiegu, zachowania

zaleconej cykliczności wykonania zabiegów, stosowania się pacjenta do zaleceń pozabiegowych oraz

umiejętności i doświadczenia osoby przeprowadzającej zabieg.

e) nie będzie żądał zwrotu ceny za wykonany zabieg, w przypadku gdy ten nie przyniesie

zamierzonego efektu.

f) przed przystąpieniem do zabiegów w SasClinic uwzględnił swój stan zdrowia oraz nie przystąpi do

zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie,

zdrowie jak również komfort fizyczny i psychiczny.

g) nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie zażywa jakichkolwiek

innych substancji, ani też nie posiada schorzeń, które mogłyby być przeciwwskazaniem do wykonania

danego zabiegu.

h) wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienie od niego, w

przypadku gdyby okazało się, iż zabieg ten ma niekorzystny wpływ na jego życie i stan jego zdrowia.

i) po wykonanym zabiegu będzie stosować zaleconą przez osobę wykonującą zabieg pielęgnację

domową, dla odpowiedniego zabezpieczenia pola zabiegowego oraz zintensyfikowania efektów

zabiegowych.

10. Jednocześnie SasClinic doradza wszystkim Klientom, aby przed skorzystaniem z usług SasClinic

zasięgnęli porady lekarza i przeszli wszelkie standardowe badania lekarskie, by wykluczyć

przeciwwskazania medyczne do wykonania zabiegów.

§5 PAKIETY MASAŻY

1. Wykupienie określonego rodzaju pakietu masaży np. pakiet 8 masaży balijskich, oznacza

możliwość zapisu i korzystania tylko z masaży balijskich. Niedopuszczalna jest możliwość

korzystania w ramach wykupionego np. pakietu 8 masaży balijskich, z masażu kobido.

2. Wykupienie np. pakietu 8 x 1h masażu balijskiego równoznaczne jest z trwaniem pojedynczego

masażu 60 min. Nie ma możliwości w ramach pakietu modyfikowania długością trwania usługi. 60

min jest to minimalny czas trwania masażu wydłużenie masażu możliwe jest tylko o kolejne 60

min., które rozumiane jest jako kolejny masaż tego samego rodzaju zdejmowany z pakietu.

3. W sytuacji, gdy klient chce zrealizować Voucher na inny rodzaj masażu (niż ten, na który Voucher

został wydany) a wartość Vouchera na masaż jest wyższa niż wartość realizowanej z jego

wykorzystaniem usługi masażu, powstała nadwyżka nie podlega zwrotowi.

4. Zgodnie z życzeniem osoba realizująca Voucher może dopłacić do usługi w sytuacji, gdy wartość

usług, z których chce skorzystać przekracza wartość wskazaną na Voucherze np. Voucher

wystawiony jest na masaż balijski a klient życzy sobie wykonać masaż kobido.

5. Przy wykupie pakietu masaży nie przysługują dodatkowe gratisowe usługi w ramach tego pakietu

tj. peeling całego ciała, refleksologia, tradycyjna balijska refleksologia.

§6 DOKUMENTACJA

1. Ze względów zdrowotnych, Klient umówiony na zabieg podczas wizyty proszony jest o wypełnienie

Karty Klienta/Zgody na zabieg.

2. Odpowiedzialność za poprawność i prawdziwość informacji wpisanych we wszystkich formularzach

SasClinic ponosi wyłącznie Klient je wypełniający.

3. SasClinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu w przypadku, gdy Klient nie

podpisze odpowiednich formularzy lub gdy zachodzi podejrzenie, iż jego stan zdrowia mógłby ulec

pogorszeniu po wykonanym zabiegu, jak również w każdym innym uzasadnionym przypadku.

4. Dokumentacja Klienta jest własnością SasClinic.

5. Klient ma prawo do dostępu do dokumentacji dotyczącej jego stanu zdrowia oraz wykonanych u

niego zabiegów.

6. Udostępnienie dokumentacji prowadzonej w SasClinic następuje:

a) Klientowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez

Klienta.

b) Podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji Klienta na mocy odpowiednich przepisów

prawa.

7. Dokumentacja udostępniana jest:

a) Do wglądu w placówce Kliniki

b) Poprzez sporządzenie jej kopii, wyciągów lub odpisów.

§7 PŁATNOŚCI I PROMOCJE

1. Płatności za usługi dostępne w SasClinic można dokonać gotówką, kartą, przelewem na wskazany nr

konta, Bonem Upominkowym lub Voucherem.

2. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w dniu zaksięgowania środków na koncie SasClinic.

3. Płatność za usługi Kliniki następuje najpóźniej w dniu wykonania zabiegu.

4. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje paragon lub fakturę.

5. SasClinic może udzielić Klientowi promocji, rabatu lub zniżki. Wszelkie aktualne promocje znajdują

się na stronie https://sasclinic.pl/ .

6. W przypadku udzielenia Klientowi promocji, rabatu, zniżki, cena zabiegu jest dostosowana

odpowiednio do powyższych (promocji, rabatu czy zniżek).

7. W przypadku gdy Klient posiada Bon Upominkowy lub Voucher i chce wykorzystać go na zabieg –

przed wykonaniem zarezerwowanego zabiegu jest zobowiązany do podania niezbędnych danych do

jego weryfikacji, w tym kodu lub numeru bonu/vouchera.

§8 PPRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

1. W trakcie korzystania z usług SasClinic Klient ma prawo do:

a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Kliniki.

b) zachowania w tajemnicy przez personel Kliniki danych dotyczących zdrowia Klienta oraz danych

dotyczących zabiegów wykonanych u Klienta.

c) świadczenia usług przez odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednią wiedzę

i umiejętności do wykonywania zabiegów z zakresu usług Kliniki.

d) wyrażania zgody na udzielanie określonych usług lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o

proponowanych metodach.

2. Do obowiązków Klienta należy:

a) przestrzeganie Regulaminu wykonywania zabiegów w SasClinic.

b) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania personelu Kliniki i innych klientów Kliniki.

c) przestrzegania zasad higieny osobistej.

d) posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość.

e) przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

f) przestrzegania zaleceń personelu Kliniki.

g) przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków odurzających na

terenie SasClinic.

3. Klient, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania z usług SasClinic ma prawo do

złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Managera Kliniki.

§9 WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dn. 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827) Klient może

pisemnie odstąpić od umowy na świadczenie usług bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia

jej zawarcia.

2. W związku z powyższym pieniądze za usługę zostaną zwrócone Klientowi na jego konto lub jako

gotówka do rąk własnych w placówce Kliniki.

§10 REKLAMACJA

1. Dla celów dowodowych Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej, najpóźniej w terminie

14 dni roboczych od daty zakończenia umowy.

2. Przedmioty przeznaczone do sprzedaży detalicznej nie podlegają zwrotowi. Towar uznany za

wadliwy może zostać zwrócony w ramach reklamacji złożonej na zasadach rękojmi, w

nieprzekraczalnym terminie 30 dni, liczonym od daty zakupu reklamowanego przedmiotu.

3. Warunkiem koniecznym, do rozpatrzenia reklamacji, jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego

produktu wraz z dowodem jego zakupu do Biura Kliniki oraz opisem reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.

5. Klienci zgłaszający reklamację, o jej decyzji będą informowani drogą pisemną.

§11 DANE OSOBOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE1.

1. Klient ma prawo dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez

SasClinic ul. Herberta 16a, 05-822 Milanówek PL, NIP: PL 7751638534, w celu przesyłania

informacji handlowych na adres e-mail oraz numer telefonu podany w dokumentacji Klienta.

Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości, że może w dowolnym momencie wycofać tę

zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: biuro@sascilic.pl .Wycofanie

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

zgody przed jej wycofaniem.

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest: SasClinic ul. Herberta 16a, 05-822

Milanówek PL, NIP: PL 7751638534

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.

6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające

systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością

Administratora, w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia

przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty

adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

7. Dane osobowe Klienta mogą podlegać profilowaniu.

8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony

Danych Osobowych).

10. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a zakres podanych

danych jest zależny od danej usługi. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a

konsekwencją braku zgody na ich podanie, będzie brak możliwości zrealizowania danej usługi.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody powstałe z jego winy na terenie

SasClinic.

2. W przypadku niestosownego zachowania Klienta lub naruszenia zasad i porządku na terenie

SasClinic, w tym podczas procesu zabiegowego, Klinika zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania

zabiegu lub do jego przerwania i poproszenia Klienta o niezwłoczne opuszczenie Kliniki. Jednocześnie

w takiej sytuacji Klinika ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług

oraz zatrzymania pełnej kwoty za usługę, wpłaconej przez Klienta, jako rekompensatę za poniesione

straty, jak również odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy

kodeksu cywilnego.

4. Każdy Klient przystępujący do zabiegów z oferty SasClinic oświadcza, że zapoznał się z

regulaminem i nie zgłasza co do niego żadnych zastrzeżeń.